Özgeçmiş

20 Ekim 1970'te, esnaf bir baba ile ev hanımı bir annenin son çocuğu olarak Kadıköy’de (İstanbul) doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Kadıköy’de tamamladım. 1989-1990 ders yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi bölümüne kaydoldum. Üç yıl boyunca Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde Prof. Dr. Naci Tokmak ve Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın derslerini takip ettim. Tarih bölümünden Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’ın derslerini aldım. 1992-1993 ders yılında aynı bölümden ‘iyi’ derece ile mezun oldum.

"Tarih mi, edebiyat mı?" diye bir tereddüt geçirdikten sonra edebiyatta karar kıldım ve 1994–1995 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Yüksek Lisans programına kaydoldum. Ankara’ya gidip askerliğimi tecil ettirmeye üşendiğim için kaydımı dondurup askere gittim. 239. Tertip ile askere gittim ve kısa dönem olarak askerliğimi Balıkesir ve Çankırı’da tamamladım. Yüksek Lisans derslerine ise 1995-1996 ders yılında devam ederek Prof. Dr. Atillâ Şentürk’ün danışmanlığında hazırladığım “Bahrü’l-Maarif’e Göre Edebî Kavramlar” adlı tezimi 1997 Haziran'ında savunup “M. A.” derecesini aldım.

1997–1998 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nın Doktora programına kaydımı yaptırdım. Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın danışmanlığında hazırladığım “İsmail Hakkı Bursevî’nin ‘Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi” isimli doktora tezimi tamamlayarak PhD unvanını aldım.

İstanbul Üniversitesi akademik personeli için düzenlenen formasyon kursunu 2003 Mayıs döneminde başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandım.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Harvard Universitesi The Center for Middle Eastern Studies'te (CMES) misafir öğretim üyesi olarak bulundum.

2013'te kazandığım üç aylık bursla Leiden Üniversitesi'nde (Hollanda) araştırmacı olarak bulundum ve profesörlük takdim tezimi bu sürede tamamladım.

Ocak 2009'da doçent, Şubat 2014'te de profesör oldum.

En çok sevdiğim şey yazmak ve gezmek, özellikle farklı kültürleri ve kişileri tanımak. Çocukluğumdan beri roman okurum ve sinemaya giderim. Keyfim ve vaktim olursa yemek yapmaktan zevk alırım.

Klasik Türk Edebiyatı, uzmanlık alanım. Tasavvuf Edebiyatı ise ilgi alanım.

Evli ve iki çocuk babasıyım.

06 Haziran 1996 – 05 Ekim 2005 tarihleri arasında İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak; 2005-2015 arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştım.

23 Haziran 2015 tarihinden beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum.

Kitaplar

1- Nabizade Nazım, Karabibik, neşre haz. İsmail Güleç, İstanbul: Enderun Yayınevi, 1994 28 s.

2- Bir Bibliyografik Biyografi Denemesi Katip Çelebi, Hayatı Kişiliği ve Eserleri, İstanbul, Pati Yayınları 1998, VIII, 49, 7 s.

3- Yusuf bin Yakub el-Halveti, Tenbihü’l-Gabî fi Rü’yeti’n-Nebî sad. İsmail Güleç, İstanbul: Bedir Yayınevi 1998, 95 s.

4- Mehmet Rauf, Eylül, Latin harflerine aktaran İsmail Güleç, İstanbul: Enderun Yayınevi 1999, 256 s.

5- Yâr Elinden Gelen Bâde, Aşık Yusuf Kemter’in Nutukları, haz. İsmail Güleç, İstanbul: Anadolu Aydınlanma Vakfı 2001, 272 s.

6- Abdülaziz Şenol, Kenzî Divânı, yay. haz. Saim ÖZTAN, Seyhun BESİN, Şenol FİLİZ, İsmail GÜLEÇ, İstanbul, Pan Yayınevi 2002, 423 s.

7- Lütfi Filiz, Fânî Divânı, yay. haz. Seyhun BESİN, Şenol FİLİZ, İsmail GÜLEÇ, İstanbul, Pan Yayınevi 2002, 309 s.

8- Lütfi Filiz, Fânî’den Öğütler, yay. haz. Seyhun Besin, Şenol Filiz, İsmail Güleç, İstanbul, Pan Yayınevi 2003, 478 s.

9- İsmail Hakkı Bursevî, Rûhü’l-Mesnevî Mesnevi Şerhi, İstanbul: İnsan Yayınları, 2004, 1174 s.

10- Serbestzâde Ahmed Hamdî İskilibî, Divân-ı Hamdî, İstanbul: Pan Yayınevi 2004, XVIII, 117 s.

11- Annemden Duyduklarım: Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2006, 112 s.

12- Lütfi Filiz, Evveli Nokta Ahiri Nokta; Noktadan Noktaya Ömr ü Hayatım, haz. Şenol Filiz, İsmail Güleç, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2006, 262 s.

13- Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri, İstanbul: Pan Yayınevi, 2008.

14- Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yazma Eserler Katalogu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2009.

15- Mesnevi Üzerine Araştırmalar, İstanbul: H Yayınları, 2010, 216 s.

16- Hz. Ali’nin Kan Kalesi Hikayesi, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2011, 141 s.

17- Nasreddin Hoca’nın Biri Bir Gün: Nasreddin Hoca Fıkralarının Tasavvufi Yorumu, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012, 144 s.

18- Kaside-i Masnua yahut Şehzade Mustafa Medhiyyesi, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013.

19- Anonim Halk Edebiyatı. İstanbul: Pati Yayınları, 2014, 159 s.

20- Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi, Sakarya: SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2014, 219 s., 2. Baskı İstanbul: Denizler Kitabevi, 2015.

21- Metinlerle Eğitim Tarihi, Sakarya: SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015, 164 s.

22- Ben Kaç Kişiyim. İstanbul: İz Yayınları, 2015, 144 s.

23- Dem be dem demlen bu demden. İstanbul: Sosyal Yayınları, 2016, 181 s.

24- M. Sadık Vicdânî, Hurufilik ve Bektaşilik, Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar? Yay. Haz. İsmail GÜLEÇ, İstanbul: İz Yayıncılık, 2016, 286 s. İkinci Baskı, İz Yayıncılık, 2017.

25- Kıbrıs’ın Manevi Mimarları, Lefkoşa: KISBÜ, 2016, 96 s.

26- Mesnevi’den Hayvan Hikâyeleri. KISBÜ: İstanbul, 2017, 96 s.

27- Bir Demet Reyhan Milhân Kızı Ümmü Harâm’ın Hâl Tercümesi Deste-bend-i Reyhân der Terceme-i Ümmü Harâm binti Milhân. Ömer Said Güler ile birlikte. KISBÜ: İstanbul, 2017, 112 s.

28- Kıbrıs’ın Manevi Atlası, Lefkoşa: KISBÜ, 2018, 184 s.

29- Bulgaristan’ın Manevi Bekçileri. Balmed: İstanbul, 2018, 208 s.

30- Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Türk Edebiyatı Antolojisi. Haz. İsmail Güleç, Bekir İnce, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, 2018, 157 s.

31- Şiir, Şair ve Peygamber’e Dair, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2018.

32- Güler Averbek ve Turgay Şafak ile birlikte. Gönül Erlerinin Vasıfları Emiri’nin Sıfatü’l-Aşıkin Tercümesi, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınevi, 2019.

33- Orta ve Kuzey Yunanistan Türbe ve Tekkeleri. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2019.

34- Gazi Mağusa Gezi Rehberi. Kıbrıs, Adakent Üniversitesi Yayınları, 2019.

35- Üniversiteye Dair Muhtelif Yazılar. İstanbul: Pati Kitap, 2020.

36- Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Etkileşim. (Engin Ömeroğlu ile birlikte). Ankara: Nobel Yayıncılık, 2020.

37- Lefkoşa Suriçi Rehberi. Mağusa: Adakent Üniversitesi, 2020.

38- Başımdan Geçmeyen Hikayeler. İstanbul: İz Yayıncılık, 2020.

39- İsmail Hakkı Bursevi, Mesnevi’nin Ruhu. İlk On Sekiz Beyit Şerhi. Hazırlayan İsmail Güleç. İstanbul: İnsan Yayınları, 2020.

40- Sakarya Türbeleri. Hüseyin Tunca ile beraber. Sakarya: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2021.

Editörlüğünü Yaptığım Kitaplar

1. I. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi). yay. haz. İsmail Güleç, Bekir İnce. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2013.

2. II. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı, İki Dilli ve Çok Dilli Eğitim Veren Öğretmenlerin Yeterlikleri 24 Nisan 2015 Ghent, yay. haz. İsmail Güleç, Bekir İnce, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015.

3. II. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Lisansüstü Eğitim-Dersler (19 Nisan 2013): Sakarya). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2013.

4. III. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Türkçe Öğretmeni Yeterliği. (11 Haziran 2015 Sakarya Üniversitesi). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015.

5. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Özcan Erkan Akgün, Mustafa Bayrakçı. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2013.

6. VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya : Sakarya Üniversitesi, 2015.

7. II. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı 12 Haziran 2014. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2014.

8. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı 12 Haziran 2014. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2014.

9. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2015.

10. Yurtdışında Türkçe-Türk kültürü eğitmen ve öğretmeni yetiştirme-geliştirme programı (ders notları). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014.

11. 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, Peter Lang: Frankfurt, 2016.

12. III. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı: (21 Mayıs 2013 Münih). yay. haz. Alpaslan Okur, İsmail Güleç, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2016.

13. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar, yay. haz. Alpaslan Okur, Bekir İnce, İsmail Güleç. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2016.

14. Kıbrıs’ın Fethi ve Hala Sultan, haz. İsmail Güleç, Haşim Şahin. Lefkoşa: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2017.

15. Adalarda Türk-İslam Kültürü, haz. İsmail Güleç, Oğuz Karakartal. Lefkoşa: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2018.

16. Research in Second Language Education, ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, Alpaslan Okur. Peter Lang: Frankfurt, 2017.

17. Sürgün Bir Şeyhe Armağan Atpazari Kutup Osman Efendi. Ed. İsmail Güleç, Ali Namlı, Ömer Said Güler, İstanbul: KİSBU, 2019, 222 s.

18. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler New Trends in Teaching Turkish as a Foreign Language. 5. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi 5th International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language 25-26 Haziran 2019 Athena. Ed. İsmail Güleç, Eleni Sella, Alpaslan Okur, Bekir İnce. Sakarya: Sakarya Üniversitesi TÖMER Yayınları, 2019.

19. Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhi. İsmail Güleç ve Ömer Said Güler. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2020.

20. II. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkilillilik Çalışmaları Kongresi. Ed. İsmail Güleç, Belma Haznedar ve Bekir İnce. İstanbul: Türkiye Maarif Vakfı, 2020.

21. Rumeli'de Osmanlı Vakıfları Üzerine Araştırmalar, haz. Ahmet Kala, İsmail Güleç, Ömer Said Güler. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2020.

22. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler 2. Haz. Alpaslan Okur, İsmail Güleç, Bekir İnce. Sakarya: Beşiz Yayınları, 2020.

23. İkidillilik ve İkidilli Çocukların Eğitimi. Ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, H. Neslihan Demiriz, İstanbul: Kesit Yayınları, 2021.

Yayınlanmış Raporlar

Üniversite Fikriyatı: Geçmişten Geleceğe Üniversitelerin Dönüşümü (Analiz Raporu: 2020/06). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, 2020.

Makaleler

1- “Gelibolulu Musluhiddin Sürûri, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü’l-Maârif isimli eseri”, Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXI (2001), s. 211–236.

2- “İstanbul Üniversitesi tarihinden bahseden yedi kitap”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 30 (2003), s. 225–234.

3- “Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?” İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 16 (Güz 2003), s. 135–142.

4- “Münevver Okur Meriç’in Cem Sultan ve Cemşid ü Hurşid Mesnevisi” İlmi Araştırmalar Dil, Edebiyat Tarih İncelemeleri, 8 (1999), s. 329–330.

5- “Prof. Dr. H. Nejat Göyünç Bibliyografyası”, Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan–1, XXII (2003), s. 33–40.

6- “Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri” Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159–179.

7- “Türk edebiyatında Mesnevî tercüme ve şerhleri” Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, yay. haz. Zehra Toksa, 27/II (2003), s. 161–176.

8- “R. A. Nicholson’un Mesnevî tercüme ve şerhi üzerine”, Dîvân İlmî Araştırmalar, 20 (2006/1), s. 227–240.

9- “Mevlana’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler”, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 22 (Güz 2006), s.135–154.

10- “Mesnevi'de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir Aziz Pavlus mudur?”, Essays in Momery of Hazel E. Heughan, ed. Ismail Erunsal vd., Edinburgh: Hazel E. Heughan Educational Trust, 2007, s. 113-134.

11- “Türkiye Üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan Çalışmalar”, The Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Şinasi Tekin: Şinasi Tekin Hatıra Sayısı II, yay. Cemal Kafadar, Gönül A. Tekin, XXXI/2 (2007), ss. 1-27.

12- “İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinde geçen hadisler üzerine bir değerlendirme”, Mevlana Araştırmaları Dergisi: The Journal of Rumi Studies, I/1 (Mayıs 2007), s. 121–142.

13- “Osmanlı Müellifleri’nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri”, İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 25 (Bahar 2008), s. 69–83.

14- "Anonim Halk Edebiyatının Tasnifine Dair Yeni Bir Öneri", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (Ekim 2007), s. 47–58.

15- “Hallac’ın Bilinmeyen Bir Menkıbesi mi, Yahut Tarak-nâme mi?”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi: The Journal of Turkish Studies, 18 (Bahar 2008), s. 109–122.

16- “Yahya Kemal’de Lamii Çelebi Etkisi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (Aralık 2008), s. 167–176.

17- ¨Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Nasıl Şerh Edilmeli?¨, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 42 (2010), s. 83-112.

18- Demirtaş Tuba ile ¨İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri Örneği¨ SUJE I/3 (Nisan 2012), s. 74-91.

19- ¨Yaşamboyu Öğrenme Nedir? Anlamı ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme¨ SUJE 2/3 (Aralık 2012), s. 74-91.

20- ¨Kan Kalesi Hikâyeleri ve Cevahirzade’nin Manzum Kan Kalesi Hikayesi¨ Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 65 (2013), ss. 251-270.

21- Yeşim Güleç Aslan ile birlikte, ¨Af Kanunu ile Lisanüstü Eğitime Yeniden Başlayan Öğrencilerin Deneyimlerinin İncelenmesi¨, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi JRET, 2/4 (Kasım 2013), ss. 270-276.

22- Bekir İnce ile birlikte, ¨Türkçe Öğrenen Yabancıların Günlük Yaşama İlişkin Kültürel Algıları Üzerine Bir Araştırma¨. SUJE 3/3 (Aralık 2013), s. 95-106.

23- ¨Kaside-i Masnua ile Bediiyye Aynı Şey midir?¨ İstanbul Üniversitesi Türki Dili ve Edebiyatı Dergisi, 48 (2013), s. 63-70.

24- ¨Nami’nin İki Gazeline Göre Eski Şiir (Vadi-i Köhne) ile Yeni Şiir (Vadi-i Taze) Arasındaki Farklar¨. Türkiyat Araştırmaları, 11/20 (Bahar 2014), s. 63-84.

25- ¨Mesnevî-i Şerîf’in Üçüncü Beytine Farklı Bir Şerh Denemesi¨ İÜ Türkiyat Mecmuası 24/2 (2014), ss. 59-71.

26- "İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi , Vol. 13 (2014), ss. 1-22.

27- ¨Zindanda mıyız, yoksa Mağarada mı? Mevlana’nın Zindanı ile Eflatun’un Mağarasını Karşılaştırma Denemesi¨, Sufi Araştırmaları/Sufi Studies VI/11 (2015 Kış), s. 1-13.

28- “Abdürrahim Fedâî’nin Hâfız Dîvânı’nın İlk Beytine Yaptığı Şerhin Önceki Şerhlerden Farkı”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2015, sayı: 36, s. 93-103.

29- (Rabia Gürbüz ile birlikte) “Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği” SUJE 6/2 (Ağustos 2016), s. 141-153.

30- "Klasik Türk Şiirinde İbn Sina Ve Hekimliği". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017): 76-87.

31- “Hz. Peygamber’in Şiire Karşı Tutumu” Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 19, İstanbul 2017, 123-146.

32- ¨Ağzın dert görmesin¨ Hz. Peygamber’in Müslüman Olmayan Şairlere Karşı Tutumu”. Dîvânu Lugâti't-Turk'ten Senglah'a Türkçe Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı. Hazırlayanlar M. Ölmez, T. Çulha, K. Özçetin İstanbul: Kesit Yayıncılık, 2017: 389-407.

33- "Kendi Şiirleri Işığında Hilmi Efendi’nin Şairliği". Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi II/1 (2018): 17-24.

34- “Tuncer Bağışkan’ın Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk Eserleri İsimli Eseri Üzerine”. Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III/2 (Güz 2017) s. 67-80.

35- “Hz. Peygamber’in Müslüman Olmayan Şairlere Karşı Tutumu” Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 20, (İstanbul 2018), s. 245-268.

36- “Bulgaristan’daki türbelerin güncel durumu üzerine bir değerlendirme”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12/2018, s. 106.121.

37- (Güler Doğan A. ile) “Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi” Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 18 (Güz 2018), s. 247-264.

38- “Sâdik Vicdânî’nin Bilinmeyen Eseri Hurûfîlik Ve Bektaşilik Ne İdiler Ve Nasil Kaynaştilar” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi S. 88 (2018), s. 11-34.

39- “Tasavvufi Mektup Yazma Geleneği ve Abdürrahim Fedâî’nin ihvanına yazdığı iki mektup” Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 18/ 39-40 (2017), s.91-117.

40- “Konusu Mensur Metin Olan Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme” Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 22, (İstanbul 2019), s. 307-330.

41- “Rıza Yıldırım’ın Hacı Bektaş’tan Balım Sultan’a İsimli Kitabı Değerlendirmesi” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı 91 (Güz/Eylül 2019): s. 207-211.

42- “Türk Çocuklar için Yazılmış Fransızca Manzum Bir Sözlük: Miftâh-ı Lisân,” FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 14 (2019), s. 1-22. Güler Doğan Avarbek ile birlikte.

43- Güleç, İ, Özden, E. "Kasıtsız Hakaret (Microaggressions) ve Türkiye’de Sik Görülen Örnekleri". Akademik İncelemeler Dergisi 14 (2019): 121-162.

44- "Bir Nazım Biçimi Olarak Müselles ve Selanikli Osman Zevkî Efendi’nin Müselles’i". Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 3 (2020): 367-380.

45- "Leff ü Neşrin Tanımı ve Tasnifine Dair Birkaç Not". Karabük Türkoloji Dergisi II (2020): 10-19.

46- “Rıza Yıldırım, Menâkıb-ı Evliyâ (Buyruk): Tarihsel Arka Plan, Metin Analizi, Edisyon-Kritik Metin” Osmanlı Araştırmaları 57 (Haziran 2021), s. 386-390. (Kitap kritik)

47- “Sözü Güzelleştiren Sanatlardan Mukâbele Tanım ve Tasnifi Üzerine Birkaç Not” Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 27, (2021), 287-313.

Popüler Makaleler

1- “Atalar sözü boş söylemez”, Us Düşün ve Ötesi, 8 (Bahar 2003), s. 201–208.

2- “Devr-i Hamidi Katalogları”, Müteferrika Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 7 (Güz 1995), s. 173-180.

3- “İki Manzum Nasreddin Hoca fıkralarının karşılaştırılması”, Yedi İklim Edebiyat, Kültür, Sanat Aylık Dergi, 138–9 (Eylül-Ekim 2001), İstanbul 2001, s. 137–140.

4- “İsmail Emre ve Nasreddin Hoca fıkralarına farklı bir yaklaşım”, Yedi İklim Edebiyat, Kültür, Sanat Aylık Dergi, 138–9 (Eylül-Ekim 2001), İstanbul 2001, s. 99-102.

5- “Katanov Kitapları”, Müteferrika Altı Aylık Kitabiyat Dergisi, 23 (Yaz 2003/1), s. 167–174.

6- “Kuruluşunun Yetmiş Altıncı Yılında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi”, Müteferrika Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 13 (Kış 2000/2), s. 235–244.

7- “Lütfi Filiz ve Nasreddin Hoca fıkralarına farklı bir bakış II” Us Düşün ve Ötesi, 6 (Kış 2001-2002), s.300-312.

8- “Mevleviyâne için birkaç söz ve ufak bir katkı” Yedi İklim 131 (Şubat 2001), s. 58–59.

9- “Bir varmış bir yokmuş, masalların farklı anlaşılması üzerine bir deneme” Us Düşün ve Ötesi, 7 (Yaz 2002), s. 183–186.

10- “Kanuni’yi Hicveden Şiir: Şehzade Mustafa Mersiyesi” Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 3/28, (Nisan 1999), s. 93–94.

11- “Osmanlılarda Kâğıt ve Kâğıtçılık” Müteferrika Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, 2 (Bahar 1994), s. 85–94. Ingilizce tercumesi: Paper and Papermaking in Ottoman Empire. Ismail Gulec; translated by Suheyl Sapan.- Journal of King Fahd National Library.- Vol.3, No.2 (Nov.1997-April 1998).pp.138-157

12- “İbrahim Gamard ve ‘Rumi and Islam’ adlı eseri”, Keşkül Sufi Gelenek ve Hayat, 05 Yaz, s.122–123.

13- “Roger Finch’in Yahya Kemal Tercümeleri”, Yedi İklim Edebiyat, Kültür, Sanat Aylık Dergi, 190–191 (Ocak-Şubat 2006), s. 71–72.

14- “Hâsılım İki Cihanda Sensin… Nasimî’nin Nat-ı Şerif’i ve Açıklaması”, Yedi İklim Edebiyat, Kültür, Sanat Aylık Dergi, 194 (Mayıs 2006), s. 172- 179.

15- “Hamdî ve Na’tları”, Yedi İklim Edebiyat, Kültür, Sanat Aylık Dergi, 194 (Mayıs 2006), s. 183- 187.

16- “Bursevî ve Rûhü’l-Mesnevî’si”, Kültür Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi, 5 (2006, Kış), s. 113-118.

17- Dilden Gönüle Tasavvufi Risaleler", Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, 109 (Temmuz-Ağustos 2007), s. 70–71.

18- “Mesnevi’nin Kültürler Arası İlişkiler Üzerindeki Etkisi”, Yedi İklim Edebiyat, Kültür, Sanat Aylık Dergi, 211 (Ekim 2007), s. 144–147.

19- “Yıllar Sonra Yeniden Peyami Safa”, Yedi İklim Edebiyat, Kültür, Sanat Aylık Dergi, 220 (Temmuz 2008), s. 75–77.

20- “Mesnevi Sadece Mesnevi midir?”, Kuşluk Vakti Aylık Edebiyat Seçkisi, 7 (Kasım 2008), s. 7.

21- “Elif Şafak’ın Aşk’ı Üzerine Geç Kalmış Bir Yazı”, Nev-niyaz: Ihlamur Mevlana Özel Sayısı, Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2011, s.18-26.

22- ¨Saray ve Askerleri¨, Yeni Şafak, 28 Ocak Çarşamba s. 17.

23- “Böyle olur erenlerin nükteleri”, Derin Tarih Osmanlı Medeniyetinin Özü Tasavvuf Özel Sayı 7 (Aralık 2016), s. 100-113.

24- Neslihan Demiriz ile birlikte “Ortaçağ efsanesi şövalyeler” Atlas Tarih S. 48 (Ağustos-Eylül 2017), s. 42-53.

25- “Derviş ve Sultan Yahut Dervişler ve Sufi Çevreler Üzerine” Okur Kitap Dergisi 2 (Haziran Temmuz Ağustos 2017). s.54-55.

26- “Sibel Eraslan’ın Siret-i Meryem’i üzerine” Okur Kitap Dergisi 1 (Mart Nisan Mayıs 2017). s.54-55.

27- “Yusuf İslam neden hala gitar çalıyor?” Okur Kitap Dergisi 3 (Eylül Ekim Kasım 2017). s. 54-55.

28- “Bir kitabın hikayesi: Mesnevi’den Hayvan Hikayeleri” Okur Kitap Dergisi 4 (Aralık Ocak Şubat 2017). s. 54-55.

29- “Şol yel esip geçmiş gibi”. Arka Kapak Kitap ve Kültür Dergisi, 3/29 (Şubat 2018), s. 34-35.

30- “Tarihçiler için edebiyat bilgisi gerekli midir?” Üsküdar Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi, 2017/2, s. 99-106.

31- “Peygamber’i şiirle sevdiren kitap” Okur Kitap Dergisi 5 (Mart Nisan Mayıs 2018). s. 38-39.

32- “Bizden evvelkiler nasıl mektup yazardı?” Tanpınar Zamanı Yıllık Edebiyat ve Fikir Sanat Dergisi II/2 (2018), s. 6-7.

33- “Tedavüldeki Kitapların Yazarına” Okur Kitap Dergisi 6 (Haziran Temmuz Ağustos 2018). s. 20-21.

34- “Vafaka Şenn Tabaka’nın Kıbrıs Versiyonu: Dilruba Hanım” Dil ve Edebiyat Aylık Dil Edebiyat ve Kültür Dergisi 115 (Temmuz 2018). s. 65-67.

35- “Kapılar ve Ardındakiler” Şehir ve Kültür Aylık Kültür Edebiyat Dil Sanat ve Tanıtım Dergisi 49 (Ağustos 2018). s. 39.

36- “Melih Cevdet Anday’ın ‘Karacaoğlan’ın bir şiiri üzerin çeşitlemeler’indeki edebi sanatlar” Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi XXIX /342 (Ağustos 2018) s. 18-19.

37- “Toynak sesini duyunca aklına ne geliyor, bana onu söyle” Okur Kitap Dergisi 7 (Eylül Ekim Kasım 2018). s. 30-31.

38- “Victor Hugo Naat Yazabilir mi?”. Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi XXIX /344 (Ekim 2018) s. 11-12.

39- “Romeo Mecnun Olabilir miydi?” Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi XXIX /346 (Aralık 2018) s. 19.

40- “Mitoloji, Efsane, Menkıbe” Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi, 41 (Kasım-Aralık 2018), s. 90.

41- “Üniversite öğrencisi olsam ne yapardım?” Makas 4 (Ekim-Kasım) s. 16-17.

42- “Bir döneme ışık tutan kitap: Yozgatlı İhsan Efendi” Kitabın Ortası, 21 (Aralık 2018), s. 17-18.

43- “Huzursuzluk veren roman: Huzursuzluk” Okur Kitap Dergisi 8 (Aralık 2018- Ocak Şubat 2019). s. 52-53.

44- “500 Yıl Öncesinden bir söz düellosu” Makas 5 (Aralık-Ocak 2019) s. 50-52.

45- “Kahve hazretleri beyanındadır” Şehir ve Kültür Aylık Kültür Edebiyat Dil Sanat ve Tanıtım Dergisi 56 (Mart 2019). s. 32-33.

46- “Nargile nasıl bir şeydir?” Makas 6 (Şubat-Mart 2019) s. 32-33.

47- “Örnek bir din bilgini: Yozgatlı İhsan Efendi” Okur Kitap Dergisi 9 (Mart Nisan Mayıs 2019). s. 54-55.

48- “Çaya ve çayyaşlara dair” Şehir ve Kültür Aylık Kültür Edebiyat Dil Sanat ve Tanıtım Dergisi 57 (Nisan 2019) s. 20-21.

49- “Düşmanına aşık olmak” Makas 7 (Nisan-Mayıs 2019) s. 32-33.

50- “Öyle demeyin! Oruç var, Oruç var!” Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, Mayıs 2019, s. 54-55.

51- “Yozlaşan dilimize hayat üfleyecek” Kitabın Ortası, 28 (Temmuz 2019), s. 60.

52- “Bir devre adını veren çiçek: Lâle”, Makas Dergisi, 8 (Haziran-Temmuz 2019), s. 62-64.

53- “Dört Tarz-ı Siyaset” Türkiye Günlüğü Üç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi 138 (Bahar 2019), s.148-151.

54- “Asaf Halet Çelebi ve Mevlevilik” Dergah Aylık Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, XXX/354 (Ağustos 2019) s. 25-26.

55- “Asaf Halet Çelebi’nin bir şiiri üzerine” Yedi İklim Kültür Sanat Medeniyet Edebiyat Dergisi 353 (Ağustos 2019), s. 55-56.

56- “Nedir bu Tahirlerin Nefi’den çektikleri” Makas Dergisi, 9 (Ağustos-Eylül 2019), s. 40-41.

57- “Tarifi mümkün olmayan bir kadın: İsabella Eberhardt”, Kitabın Ortası, 30 (Eylül 2019), s. 13.

58- “Dokuz yüz mü dokuz bin mi” Okur Kitap Dergisi 11 (Eylül Ekim Kasım 2019). s. 56-57.

59- “Seni seven neylesün?” Makas 10 (Ekim-Kasım 2019) s. 36-37.

60- “Her devrin hastalığı: Kaht-ı rical yahut adam kıtlığı” Makas 11 (Aralık-Ocak 2019) s. 38-39.

61- “Bitmeyen Başlangıçlar: Dindar Varoluşcu Şiirin 150 Yıllık Öyküsü” Okur Kitap Dergisi 12 (Aralık 2019-Ocak Şubat 2020). s. 60-61.

62- “Klavye Kahramanlığı” Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, Aralık 2019, s. 34-36.

63- “Necatigil ve Eski Türk Edebiyatı” Dergah Aylık Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, XXX/360 (Şubat 2020) s. 12-13.

64- “Medrese Üniversite midir?” Okur Kitap Dergisi 13 (Mart Nisan Mayıs 2020). s. 60.

65- “İslam Edebiyatı ve Musiki” Z Kültür Sanat Şehir Tematik Dergi, 4/2020, s. 96-99.

66- “Kaybettiklerimizi bulmak isteyenlere rehber” Okur Kitap Dergisi 14 (Haziran Temmız Ağustos 2020). s. 61.

67- “Osmanlı şiirinin Seattle’daki uçbeyi: Walter Andrews. Dergah Aylık Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, XXXI/365 (Temmuz 2020) s. 24-25.

68- “Mehmet Akif İnan Küllliyatı” Okur Kitap Dergisi 15 (Eylül Ekim 2020). s. 58-59.

69- “Bir başka tutunamayan adamın öyküsü” Okur Kitap Dergisi 16 (Kasım Aralık 2020). s. 50-51.

70- “Bir mabedin resmini en güzel kim yapabilir?” Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi, 53 (Kasım-Aralık 2020), s. 62-63.

71- “Salgın sonrası üniversiteleri ne bekliyor?” Üsküdar Kültür Sanat ve Medeniyet Dergisi, 11 (2020), s. 15-26.

72- “Huzur’u okumak için kılavuz: Huzur Atlası” Okur Kitap Dergisi 17 (Ocak- Şubat 2021). s. 62-63.

73- “Sadık Vicdani’ye göre Yunus Emre’nin Emre’si nereden geliyor?” Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi, 54 (Ocak-Şubat 2021), s. 94-95.

74- “Bitmeyen arayış: Örnek bir genç olmak” Okur Kitap Dergisi 18 (Mart- Nisan 2021). s. 62-63.

75- “Yunus mu Aşık Paşa’yı tanzir etti, Aşık Paşa mı Yunus’u?”. Muhit Aylık Edebiyat Fikir Dergisi, 17 (Mayıs 2021), s. 104-105.

76- “Lefkoşa II. Mahmud Kütüphanesi” Z Kültür Sanat Şehir Tematik Dergi, 5 (2021), s. 170-171.

77- “Büyük bir ilim adamının öyküsü” Okur Kitap Dergisi 19 (Mayıs- Haziran 2021). s. 64-65.

78- “Miracı şiirle anlatmak: Miraciye” Muhit Aylık Edebiyat Fikir Dergisi 18 (Haziran 2021), s. 126-127.

79- “Yanmaktan kaçış yok” Dergah Aylık Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, XXXI/376 (Temmuz 2021) s. 14-15.

80- “Bulgaristan Tekke ve Türbelerinin Güncel Durumu” Boğaziçi Sohbetleri Dünden Geleceğe Münevver Gözüyle Kültür Meselelerimiz III. Cilt 2. Bölüm. Ed. Metin Eriş. İstanbul: Kültür Konseyi Yayınları, 2021, s. 298-322.

81- “İbn Hişâm’ın Siyeri” Okur Kitap Dergisi 20 (Temmuz Ağustos 2021). s. 62-63.

82- “Herkesin Şevket Abi’si” Mehmet Şevket Eygi İstanbul Beyefendisi Müslüman Bir Münevverin Portresi. Yayına hazırlayanlar Aydın Gülan, İsmail Coşkun. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi, 2021, s. 181-184.

83- “Şanı baki olan şair” Derin Tarih Özel Sayı 18 (2021)

84- “Neden derviş olamayız?” Derin Tarih 114 (Eylül 2021), s. 116-119.

85- “Bir Müslüman münevver ve İstanbul Beyefendisi” Okur Kitap Dergisi 21 (Eylül-Ekim 2021). s. 66.

86- “Yunus’u anlamak için ne yapmalı?” Sabah Ülkesi Üç Aylık Kültür Sanat ve Felsefe Dergisi 69 (Ekim 2021), s. 94-99.

87- “Susarak konuşanların filmi: Dilsiz” Dilsiz’in Dile Gelişi, ed. Cemal Şakar, İstanbul: Albaraka Yayınları, 2021, s. 187-189.

88- “Rıza Nur’un Bilinmeyen Eseri: Türk Şiirbiligi” Okur Kitap Dergisi 23 (Ocak-Şubat 2022). s. 30-31.

Bildiriler

Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Sunulanlar

  “The influence of the classics on cultural relations”, Kinship in The Altaic World Proceedings of the 48th Permanent International Altaistic Conference Moskova 10-15 July 2005, ed. Elena V. Boikova, Rostislav B. Rybakov, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006, s. 173-180

  “The Voyage of the Comb: The Story of a Sufy”, 51st Permanent International Altaistic Conference 27 Temmuz-1 Ağustos 2008, Bükreş (Romanya)

  “On a disputed question in a story by Mawlana Jalaladdin al-Rumi”, 6th 2005 Central Eureasia Studies Society Conference, Boston (ABD), 9 Eylul-2 Ekim 2005

  ¨Cataloguing the Manuscripts in the Library of Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü¨, Man and Nature in the Altaic World Proceedings of the 49th Permanent International Altaistic Conferance Berlin, July 30-August 4, 2006, ed. Barbara Kellner-Heinkele, Elena V. Boykova, Brigitte Heuer, Berlin: Klaus Schwarz Werlag, 2012,  s.146-151

  “Rofer Finch ve İngilizceye tercüme ettiği Türkçe şiirler”, II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 7-8 Eylül 2006 (Kuram, Alımlama Estetiği, Yeni Yaklaşımlar), Kongre Bildirileri I, yay. haz. Binnaz Baytekin, T. Fatih Uluç, Sakarya Üniversitesi, 2006, s. 356–369

  “Her vâdide inşâd-ı şi‘re muktedîr idi: Bursalı Mehmet Tahir’in Şâir ve Şiir Değerlendirmesi”, I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, İstanbul: İBB, 2008, s. 301-314

  “Katanov Kitapları”, Doğumunun 140., Ölümünün 80. Yıldönümü Dolayısıyla Nikolay Federoviç Katanov Konferansları, 12 Kasım 2002 İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

  ¨Tekke Edebiyatı mı, Tasavvuf Edebiyatı mı?¨, Uluslararası Türklük Bilimi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum, SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (Mayıs 2009), s. 205-218

  “Klasiklerin şerhi klasik olur mu? Mesnevi örneği” Bilim ve Sanat Vakfı Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, 7–10 Ekim 2007 İstanbul, İstanbul: Klasik Yayınları, 2008, s. 329–338

  Nergiz Demir’le birlikte, “Türkçe Ders Kitaplarına Halk Edebiyatı Metinleri İçin Bir Kaynak: İhsan Hınçer’in Folklor Araştırmaları Dergisi’ndeki (184-366. Sayılar) Masallar”, Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, (II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2–4 Temmuz 2009, Ürgüp-Göreme), yay. haz. Leyla Subaşı Uzun, Ümit Bozkurt, Ankara: Tömer, 2010, s. 272-284

  “BURSEVÎ’s interpretation of the Mesnevî: Rûhü’l-Beyân and the manners of interpretation”, ‘Wondrous Words: The Poetic Mastery of Jalal al Din Rumi’ British Museum, 13-15 September 2008, London, UK

  “Mesnevi’den Seçilen Beyitlere Beş Beyit İlavesiyle Yapılan Şerhler”, Uluslararası Mevlana Sempozyum Bildirileri 1, yay. haz. Mahmut Erol Kılıç, Celil Güngör, Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto, 2010, s. 473-484

  ¨Zindanda mıyız, yoksa Mağarada mı? Mevlana’nın Zindanı ile Eflatun’un Mağarasını Karşılaştırma Denemesi¨, Uluslararası Mevlana ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu, 9-10 Ekim 2010, Manisa

  “Prizrenli Bir Veli: Abdürrahim Fedai ve Ramazan Risalesi”, International Balkan Annual Conference, 9-13 Mayıs 2011, Üsküp (Makedonya)

  ¨Welcoming to Spring with Poetry: Nevruziyyes¨, Anneversaries, Feasts and Celebrations in the Altaic World Proceedings of the 54th  Annual Metng of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC) 10 Temmuz-15 Temmuz 2011, Bloomington, Indiana (USA) ed. Alicia Campi, Bloomington: The Mongolia Society, 2015, s. 93-106 Ozcan Akgün ve Mustafa Bayrakçı ile birlikte, ¨Lisansüstü Derslerin Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Karşılama Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Örneği¨, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar 2 (UYK-2011), 27-29 Mayıs 2011, İstanbul: YÖK, s. 897-904

  ¨Abdürrahim Fedâî’nin Hâfız Divânı’nın İlk Beytine Yaptığı Şerhin Kendinden Öncekilerden Farkı¨. Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu 9-10 Mayıs 2015 Antalya Bildirileri, ed. Rıdvan Yıldırım, Ankara: TİKA, 2016, s. 189-202

  “A Research On The Cultural Perceptıons Of The Foreıgners Learnıng Turkısh About Daily Life”. International Conference on Education, Culture and Identity 6-8 Temmuz 2013 (Saraybosna-Bosna Hersek) (Bekir İnce ile birlikte) ¨Aşık Çelebi’nin Meşâşirü’ş-Şuarâ’sında Kurmacanın Yeri ve İşlevi¨ VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi 30 Eylül-04 Ekim 2013 İstanbul, Bildiri Kitabı III, ed. Mustafa Özkan vd, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2014, s. 209-224

  “What did Nami understand from poetry?” The Second International Symposium of Turkology "Questions and Developments of Modern Turkology Studies" 12-14th September 2012. Warşova (Polanya)

  “About Cultural Preceptions of The Foreigners Learning Turkish on Daily Life.” V. European Conference on Social Behavioral Scineces. Baltic Institute of Humanities, September 11-14, 2014 St Petersburg (Russia)

  A. Eroğlu ile birlikte. Viewpoints of Foreign Students on Turkey and Turkish Culture: A Sample of Sakarya University. 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, Peter Lang: Frankfurt, 2016, pp. 163-174. "Müzakere” Uluslararası Alevî-Bektaşî Klasikleri Sempozyumu Sakarya Üniversitesi 8-9 Kasım 2014, Ankara: TDV, 2016, s. 379-382

  E. Ömeroğlu ile birlikte. "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Biçimsel Özellikleri", 2nd International Symposium on Teaching Turkish as a Foreign Language 19-21 May 2016, Münih. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar, yay. haz. Alpaslan Okur, Bekir İnce, İsmail Güleç. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2016, s. 69-84

  "Türbe ve Şehidalar ile İlgili Söylenceler". Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Üçüncü Uluslararası KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu Bildirileri 5-6 Mart 2018 Lefkoşa. İstanbul: Kisbu Yayınları, 2018. c. II, s. 35-44

  Erkan Özden ve Umut Kaya ile birlikte. "Microinsults in Foreign Students in Universities of Turkey" Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler New Trends in Teaching Turkish as a Foreign Language. 5. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi 5th International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language 25-26 Haziran 2019 Athena. Ed. İsmail Güleç, Eleni Sella, Alpaslan Okur, Bekir İnce. Sakarya: Sakarya Üniversitesi TÖMER Yayınları, 2019, s. 249-278.

Ulusal Sempozyum ve Kongrelerde Sunulanlar

  "Mutasavvıf şairlere göre zindan kavramı" Zindanlar ve Mahkumlar, haz. Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, (M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Merkezi, Hapishaneler Sempozyumu 4-5 Aralık 2003), İstanbul: Babil, 2006, s. 181-190

  "Osman Turgut Pamirli’nin Folklor İsimli Eseri" Giresun Kültür Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1998 Bildiriler, İstanbul Giresun Belediyesi Yayınları, 1998, s. 247-250

  Kenzî ve Nevrûziyesi, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Nevrûz Kutlama Programı, 22 Mart 2002

  "Üç Asırda Ne Değişti? 17. ve 20. Asırlarda Yapılan Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları II: Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar I 24 Nisan 2006 Bildiriler, Haz. Hatice Aynur vd., İstanbul: Turkuaz, 2007, ss. 80-97

  "Gölpınarlı Şerhi’nin Diğer Mesnevi Şerhleri Arasındaki Yeri”, Mevlana’yı Günümüze Taşıyan Üstâd: Abdülbâkî Gölpınarlı Sempozyumu, 17–18 Ekim 2007, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul

  "Dağılmış İncileri Toplamaya Yardım Etmek: Şerh Tasnifi Meselesine Küçük Bir Katkı” III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına 13 Şubat 2009 Kayseri), Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 4/6 (Fall 2009), s. 213-230

  "Necati Bey Divanı’nde Toplumsal Eleştiri Var mı?", 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu  “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Beğ Anısına” Kocaeli Üniversitesi 15–17 Nisan 2009, ed. Gencay Zavotçu, Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009, s. 314-318

  "Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Nasıl Şerh Edilmeli?", VI. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), 25-27 Kasım 2010, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

  "İslâmî Türk Edebiyatı İsmi Üzerine Bir Değerlendirme", 1. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 29-30 Nisan 2011, ed. Yalçın Yaman, İstanbul: Sütün Yayınları, 2012, s. 25-32

  Bekir İnce, Fatih Zahmacıoğlu ile birlikte, Almanya’daki Türk Çocukları İçin Hazırlanmış “Türkçe Temel Eğitim 2” Ders Kitabının Biçimsel Açıdan İncelenmesi¨, 3. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, haz. İsmail Güleç vd., Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, s. 105-111

  Fatma Çetin’le birlikte, Almanya’daki Türk Çocukları İçin Hazırlanmış “Türkçe Temel Eğitim 2” Ders Kitabının İçerik Açısından İncelenmesi. Ders Kitabının Biçimsel Açıdan İncelenmesi¨, 3. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, haz. İsmail Güleç vd., Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, s.112-126

  Elif Kılıçbay ile bilirkte, ¨ Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Günlük Yaşama Dair Algıları¨, 3. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, haz. İsmail Güleç vd., Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, s. 127-142

  Uğur Okur ile birlikte, ¨ Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Kültürel Algıları ¨, 3. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, haz. İsmail Güleç vd., Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, s. 143-154

  Serap Kaya ile birlikte, ¨Almanya’daki Türk Çocukları İçin Hazırlanmış “Türkçe Hazırlık 1” Ders Kitabının Biçimsel Açıdan İncelenmesi¨, 3. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, haz. İsmail Güleç vd., Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, s. 160-175

  Seray Solak Karatay ile birlikte ¨ Almanya’daki Türk Çocukları İçin Hazırlanmış Türkçe Hazırlık 1 Ders Kitabının İçerik Açısından İncelenmesi¨, 3. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, haz. İsmail Güleç vd., Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, s. 176-189

  "Çocuklar için hazırlanan Mesnevi hikayeleri üzerine". Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Sempozyumu 23-25 Ekim 2014 Kütahya. Ed. Bilal Kemikli, Asiye Tığlı. Kütahya: Kütahya Ticaret Odası Yayınları, 2015, s. 251-258

  "Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Okutulan Eski Türk Edebiyatı Derslerinin Muhtevası Üzerine" Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı Bildirileri 30-31 Ekim 2014, Ankara: TDK, 2017. S. 127-134

  "İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler", VI. Dini Yayınlar Kongresi İslam, Sanat ve Estetik (29-30 Kasım- 1 Aralık 2013 İstanbul), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014, s. 259-274

  "İki Dillilere Öğretmen Yetiştirme Modeller", II. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı, İki Dilli ve Çok Dilli Eğitim Veren Öğretmenlerin Yeterlikleri 24 Nisan 2015 Ghent, yay. haz. İsmail Güleç, Bekir İnce, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015, s. 110-114

  Demir, T. and Güleç, İ. 2015. ABD Uyruklu Öğrencilerin A1 Düzeyinde Türkçe Ünlü Sesletiminde Karşılaştıkları Ortak Sorunlar, Koç Üniversitesi Örneği. Paper presented at IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi. Sakarya, December 14. 120-133

  "Kutup Osman Efendi'ye ait olduğu söylenen divan üzerine", Sürgün Bir Şeyhe Armağan Atpazari Kutup Osman Efendi. Ed. İsmail Güleç, Ali Namlı, Ömer Said Güler, İstanbul: KİSBU, 2019, s. 165-175.

  "Şeyh Galip Sendendir redifli gazelini kim için ve neden yazdı?" Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu. 16-18 Aralık 2020. İstanbul Üniversitesi ve T. C. Kültür Bakanlığı.

Tezler

Osmanlılarda Kâğıt ve Kâğıtçılık, (Bitirme Tezi) danışman Doç Dr. Hasan Keseroğlu, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü, 1993. 64 s.

Bahrü’l-Maarif’te Geçen Edebiyat Terimleri Sözlüğü, (Yüksek Lisans Tezi) İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Danışman: Atilla Şentürk, İstanbul 1997. XXI, 100 s.

İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), Danışman M. A. Yekta Saraç, İstanbul, 2002, 3 cilt.

Yönettiğim Tezler

Doktora

Eda Tok, XVII. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinin Divanlarına Göre Mevlevilik, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 2015.

Engin Ömeroğlu, Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 2016.

Hamdi Birgören, Muhammed Fethü’l-Mârif’in Mensur Vahdetnâmesi İnceleme-Metin. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 2017.

Ersin Durmuş. Mehmet Şakir Efendi Hediyyetü’l-İrfan der Şerh-i Baharistan (İnceleme-Metin). İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 2018.

Fatma İmamoğlu. Muhammed Zahri Efendi’nin Miftah-ı Pend Adlı Eseri ve Osmanlı Dönemi Pendname Geleneği İçindeki Yeri. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 2018.

Özlem Düz. Seyyid Vehbi Divanı’na göre 18. Asırda Osmanlılarda Sosyal Hayat. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 2018.

Mehmet Fatih Çavuş. XV. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı Poetikası. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 2019.

Yavuz Özkul. Azmizade Haleti Divanı’nın Tahlili. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 2019.

Elife Ateş. Gedizli Azmi’nin Kitabu’l-Hiyel’i ve Jung’un Hilebaz Arketipi Üzerinden İncelenmesi İnceleme Metin Diliçi Çeviri. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 2020.Yüksek Lisans

Mine Şahin, Abdürrahim Fedai’nin Kaside-i Nuniyye’si (Transkripsiyon-Nesre Çeviri-İnceleme), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Aralık 2009.

Derya Çoban, Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 1-183. 11-14 yaş grubu öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine göre uygunluğunun değerlendirilmesi., (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Aralık 2008.

Nergiz Demir, Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 184-366. sayılarında yer alan masal metinlerinin, ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim programına göre uygunuluğunun değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Aralık 2009.

Tuğba Demirtaş, Değerler Eğitiminde Edebi Metinlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Haziran 2012.

Zehra Güden, Hz. Ali Cenknamelerinin Estetik Değerler Bakımından İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Haziran 2013.

Neslihan Demiriz, Şövalye eğitimi: Zamanının en prestijli ve en detaylı yüksek eğitimi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yükseköğretim Bilim Dalı, 2014.

Seda Erkoç, Comparing higher education in Roman Empire & in its Islamic Arabian and Asian counterparts in early middle ages, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yükseköğretim Bilim Dalı, 2014.

Hüseyin Tunca. Reşat Nuri Güntekin Romanlarında Halkbilim Unsurlarının Araştırılması. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019.

Satiye Mutlu. Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü’nde Klasik Edebüyat İle İlgili Unsurlar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019.

Davut Çakır. Divan-ı Abdal Metin-İnceleme. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021.

Sunum ve Konuşmalar

"Musahip Poets in the Ottoman Court (15th and 16th Centuries)", 4 Subat 2010 Persembe, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University (Cambridge ABD).

Söyleşiler

İsmail Güleç; Modern zamanların insanı Mesnevi’yi hemen sindirmek istiyor!” BSV Bülten, 16/59 (Eylül-Aralık 2005), ss. 40-41.

Ahmet İleri, “İsmail Güleç ile Mesnevi Şerhi üzerine”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 98 (Şubat 2005), ss. 106-109.

Ahmet Murat, “İnsanlığın ortak eseri”, Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, 21 (Aralık 2004), s. 29.

Kamil Büyüker, “Dünden Bugüne Mesnevi Öğretimi ve Mesnevihanlık”, Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, XX/234 (Ağustos 2009), s. 12-14.

"Mevlana’ya Göre Aslolan Aşk", Mopaş Vitrin 2/9 (Kış 2010), s. 72-77.

Kamil Büyüker, “Su Yatağını Bulur, Giresun Çamoluk deyimleri ve Atasözleri Kitaplaştı”, Kitap Postası Aylık Kitap Dergisi, 20 (Kasım 2006), s. 20-21.

Halil Solak, “O şiir söyleyen bir ailenin çocuğu” Yeni Şafak Kitap Eki, 16/9 Ocak 2016.

Kitap Bölüm Yazarlığı

"Kâğıt ve Kâğıtçılık", Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2007, s. 60-79.

"Osmanlı Devletinde Matbaacılık", Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2007, s. 80-111.

"Osmanlılarda Basın", Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2007, s. 112-131.

"Abdurrahim Fedayi ve Rısale-i Iydıyye’si", Balkan Studies II History&Literature, ed. Deniz Ekinci vd., İstanbul: Ciril Metedhiy Universtiy, 2011, s. 45-53.

"Bir Yunus Emre Şarihi Olarak İsmail Hakkı Bursevi ve Şerhleri", Yunus Emre Kitabı, yay. haz. Ercan Yılmaz, Fahri Tuna, Hüseyin Yorulmaz, Sakarya, Değişim Yayınları, 2014, s. 139-148.

"Muradi’nin Divan’ında yer almayan bir lugazi ve çözümü" Osmanlı’da Dil ve Edebiyat, ed. Bayram Ali Kaya, Feyza Betül Aydın, İstanbul: Mahya Yayınları, 2018, s. 85-100.

"Köstendilli Süleyman Şeyhi'nin Divanı ve Şiir Dünyası" Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhi. İsmail Güleç ve Ömer Said Güler. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2020. s. 243-272.

Abdürrahim Fedai Efendi'nin Şiirleri" Cemal Aksu Armağanı. Haz. Müslüm Yılmaz, Ayşe Aksu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2020, s. 639-661.

"Necatigil'in Klasik Edebiyat Yorumu" Prof. Dr. Oğuz Karakartal Armağanı, Boğzaiçi’nin Serin Sularından Kıbrıs’a Uzanan Gönül, Haz. Emin Onuş, İstanbul: Hiperyayın, 2021, s. 235-246.

"Türkler ve Türkçede İkidillilik ve Çokkültürlülük" İkidillilik ve İkidilli Çocukların Eğitimi, ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, H. Neslihan Demiriz, İstanbul: Kesit Yayınları, 2021, s. 45-62.

"İkidilli Çocuklara Öğretmen Olmak" İkidillilik ve İkidilli Çocukların Eğitimi, ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, H. Neslihan Demiriz, İstanbul: Kesit Yayınları, 2021, s. 451-470.

"Yunus'un İçindeki Yunus Kim? Yunus Emre'de Varlık Düşüncesi" Yunus Emre. Ed. Fatih Kurt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021, s. 91-100.

"Osmanlı Tasavvuf ve Ahlak Eserleri Literatürü" Bize Yön Veren Metinler III, ed. Ömür Ceylan, Nevşehir: Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2021. s. 307-309.

Ansiklopedi Başlıkları

"Süruri", TDV İslam Ansiklopedisi 38, İstanbul: TDV, 2010, s. 170-172.

"Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü", TDV İslam Ansiklopedisi 41, İstanbul: TDV, 2012, s. 560-561.

"Türkiyat Mecmuası", TDV İslam Ansiklopedisi 41, İstanbul: TDV, 2012, s. 561-562.

Çeviriler

1. Franklin Lewis, “[Batı’da Mesnevî’den yapılan ilk] Çeviriler, Şerhler, Uyarlamalar ve Esinlemeler”, İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 20 (Güz 2005), s. 183–202.

2. Finch, Roger. Tepegöz, Oedipus, Bodoncar Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Efsanevi Unsurlar. Çev. İsmail Güleç. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2020, 88 s.

Videolar

Baba bu kitabı niye yazdın?

Ömer Melih Güleç sordu, ben de anlattım.

Nasreddin Hoca fıkraları, kültürümüzün en önemli metinlerinden. "Bu milletin çocuğu olmak" demek, biraz da Nasreddin Hoca'yı tanımak demek.

Bu kitapta, Nasreddin Hoca fıkralarının kişisel eğitim ve gelişim açısından nasıl kullanıldığına dair örnekler yer alıyor.

Kitaba kaynaklık eden üç metin var: Seyyid Burhaneddin'in, "Letaif-i Nasreddin"i, İsmail Emre'nin eserleri ve Lütfi Filiz'in, "Noktanın Sonsuzluğu".

Enderun Usülü Teravih Namazı

Enderun usulü teravihin ilk kez 1831 ramazanında, II. Mahmud döneminde (1808-1839) saray baş imamı Zeynelabidin Efendi tarafından kıldırıldığı söylenir. Sarayın müezzinbaşı ise Türk musikisinin dahi isimlerinden Hammamîzâde İsmail Dede Efendi’dir (ö. 1846).

Dr. Abdullah Uysal'ı misafir ettiğimiz Vavradyo’daki "Enderun Sohbetleri" programında, bu namazın nasıl kılındığını örneklerle dinlemiştik. İki saatin, iki dakika gibi geldiği sohbette tuttuğum notları paylaşayım.

ismailgulec.net