Kültürümüzde Şiir ve Mûsikî

1. 7 Eylül 2020 Ahmet Paşa, Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül

2. 14 Eylül 2020 Şeyh, Galip Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni

3. 21 Eylül 2020 Nedim, Bir söz dedi cânan ki kerâmet var içinde

4. 28 Eylül 2020, III. Selim, Ey serv-i gülzar-ı vefa

5. 5 Ekim 2020 Fuzuli, Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir

6. 12 Ekim Nefi, Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem

7. 19 Ekim, Nabi, Bir devlet için çarha temennâdan usandık

8. 26 Ekim, Şeyh Galip, Sultân-ı rüsül şâh-ı mümeccedsin efendim

9. 2 Kasım, Osman Nevres, Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül

10. 9 Kasım, Hekimbaşı Aziz, Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol

11. 16 Kasım, Fuzuli, Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi

12. 23 Kasım, Nefi, Âşıka tan etmek olmaz mübtelâdır neylesin

13. 30 Kasım, Celalettin Paşa, Var mı cânâ derdi aşkın çâresi, Sen beni bir bûseye ettin fedâ

14. 7 Aralık Nefi, Tûtî-i mucize gûyem ne desem laf değil

15. 14 Aralık 20, Şeyh Galip, Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir

16. 21 Aralık 20, Edirneli Kami, Hâl-i siyeh ki garden-i nâzik-tenindedir

17. 28 Aralık 20, Fuzuli, Mushaf demek hatadır

18. 4 Ocak 21 Fitnat Hanım, Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce

19. 11 Ocak 21, Nevres Paşa, Hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım

20. 18 Ocak 21, Şeyh Galip, Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü

21. 25 Ocak 21, Bahti (Sultan I. Ahmed), İftirakınla efendim bende takat kalmadı

22. 1 Şubat 21, Nedim, Sabâ ki dest ura ol zülfe müşk-i nâb kokar

23. 8 Şubat 21, Fitnat Hanım, Olmada diller rübûde gamze-i câdûsına

24. 15 Şubat, III. Selim besteleri, Çîn-i gîsûsuna zencîr-i teselsül dediler, "Olmuş nişân tîr-i muhabbet civân iken

25. 22 Şubat, Nedim, Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen

26. 1 Mart, Avni (Fatih), Zülfünün zencirine bend eyledin şahım benim

27. 8 Mart, Nigar Hanım, Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok

28. 15 Mart, Mehmet Akif Ersoy, Ezelden aşinanım ben, ezelden hem-zebânımsın

29. 22 Mart Aşık Ömer, Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma

30. 29 Mart Tab'î, Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey

31. 5 Nisan, Fuzulî, Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir

32. 12 Nisan, Şeyh Galip, Geçdi zahm-ı tîr-i hecrin tâ dil-i nâ-şâdıma

33. 19 Nisan, Nazim, Didem ruhunu gözler gözler ruhunu didem

34. 26 Nisan, Sabri, Niyâz-nâme-i dil yâre bî-zebân okunur

35. 3 Mayıs, Baki, Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün

36. 10 Mayıs, Şeyhülislam Yahya, Sun sagarı bana mestâne desinler

37. 17 Mayıs, Şeyhülislam Yahya, Cân-ı kullâb-i ser-i zu?lfu?n çeker senden yana

38. 24 Mayıs, Adli (II. Mahmud), Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde

39. 31 Mayıs, Şeyh Galip, Ârzû-yı vuslatın her dem dil-i pâkimdedir

40. 7 Haziran, Nâbî, Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yardan ne haber

41. 14 Haziran 2021 Hacı Sadullah Ağa, Ah, bir elif çekti yine sîneme cânan bu gece

42. 21 Haziran 2021 Enderunlu Vasıf, Ne beyân-ı hâle cüret ne figana takatim var

43. 28 Haziran 2021 Nedim Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var

44. 5 Temmuz 2021 Şeyh Galip, Ey nihâl-i işve bir nev-res fidânımsın benim

45. 12 Temmuz Cevri, Gâhî ki ider turrası dâmânını çide

46. 19 Temmuz, Fasih Ahmed Dede, Bezm-i meyde mutribâ bir nağme- dil-cü kopar

47. 26 Temmuz, Naili, İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı-dâğındır

Bu sayfayı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu sayfayı, Twitter'da paylaşayım...

Bu sayfayı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Kitaplarım

Yazdığım kitapları görebileceğiniz sayfadır.

Makalelerim

Akademik ve popüler makalelerimi okuyabileceğiniz sayfadır...

Bildirilerim

Uluslararası ve Ulusal bildirilerimi bulabileceğiniz sayfadır...

Yönettiğim Tezler

Çok sayıda kitap ve özetlerini, örnek kişilerin yazılarını bulabileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Videolar

Baba bu kitabı niye yazdın?

Ömer Melih Güleç sordu, ben de anlattım.

Nasreddin Hoca fıkraları, kültürümüzün en önemli metinlerinden. "Bu milletin çocuğu olmak" demek, biraz da Nasreddin Hoca'yı tanımak demek.

Bu kitapta, Nasreddin Hoca fıkralarının kişisel eğitim ve gelişim açısından nasıl kullanıldığına dair örnekler yer alıyor.

Kitaba kaynaklık eden üç metin var: Seyyid Burhaneddin'in, "Letaif-i Nasreddin"i, İsmail Emre'nin eserleri ve Lütfi Filiz'in, "Noktanın Sonsuzluğu".

Enderun Usülü Teravih Namazı

Enderun usulü teravihin ilk kez 1831 ramazanında, II. Mahmud döneminde (1808-1839) saray baş imamı Zeynelabidin Efendi tarafından kıldırıldığı söylenir. Sarayın müezzinbaşı ise Türk musikisinin dahi isimlerinden Hammamîzâde İsmail Dede Efendi’dir (ö. 1846).

Dr. Abdullah Uysal'ı misafir ettiğimiz Vavradyo’daki "Enderun Sohbetleri" programında, bu namazın nasıl kılındığını örneklerle dinlemiştik. İki saatin, iki dakika gibi geldiği sohbette tuttuğum notları paylaşayım.

ismailgulec.net