2.jpg

Etkinlik Takvimi

18 Şub 2020;
09:00PM - 11:00PM
Enderun Sohbetleri
25 Şub 2020;
09:00PM - 11:00PM
Enderun Sohbetleri

Kimler Sitede

132 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ziyaretçiler

Bugün 9

Dün 105

Haftalık 114

Aylık 2095

Tüm Zamanlar 335637

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Mesnevi Kitaplarım..

 
 

 

 

 

 

 

Pazar, 25 Haziran 2017 08:32

Hocama yazdığım bayram tebriği Öne Çıkarılmış

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Üstâd-ı ekremim, hâce-i muhteremim, efendim,

Mücerred talim ve terbiyeleri sâyesinde iktisâb-ı ilm ü irfân ederek hayâtının son nefesine kadar minnetdârınız olmuş olan abd-i âcizleri gibi telâmizinizin vird-i zebânı füzûnî-i sıhhat ve âfiyet ve ikbâl-i sâadet-i üstâdâneleri duâsın dergâh-ı ahâdiyyete arz etmek değil midir? Evet, zulmet-i cehâlet içinde kalmış, insanlıktan haber-dâr olmamış umk-ı cehâletde bulunmuş olan bir şahsı, zât-ı üstâdâneleri gibi vücûdunu böyle umûr-ı hayriyeye vakf u nezr eylemiş zât-ı maârif-simâtın halka-ı tedrîs ve irşâdında bulunup tenvîr-i kulûb ve envâ-ı ilm ve meârif iktisâbıyla tezyîn-i ezhân u zât u sıfât eyler ise o şahs muallimine karşı ne gibi bir vazife-i vicdâniyye ifâsına mecbûr olur? Kazâyâ-hı bedihiyye ile mütehakkıkdır ki o şahs muallimine karşı ile’l-ebed arz-ı minnetdârî eylemek misilli pek çok vezâif-i mukaddese ifâsına medyûn olur. İşte âcizleri de zât-ı üstâd-ı ekremîlerine karşı böyle ve hatta bundan daha mukaddes ve muhterem îfâ-yı vezâif-i nazîfeye vicdânen mükellef olduğumdan nâşî her an izdiyâd-ı ömr u âfiyet ve füzûnî-i ikbâl ve saâdet duâsıyla telzîz-i dimâğ eylemekteyim.

İnâyetkârım, efendim,

Nasıl minnetdâr olmayayım ki insâniyyetin medâr-ı kıvâmı olan terbiye, tahsîl ve hüner ve marifet gibi bir takım meziyyât-ı insâniyye ile kulûb-ı tilmizânemi tezyîn buyurdunuz. İşte bu eltâf ve inâyetinizden mütehassıl kalbimin en ulvî mahallinde müstekarr olan ihtisâsât-ı şükrâniyemi huzûr-ı âlî-i üstâdânelerine arz için vesîle-i hasene arar idim. Çünkü epeyce bir müddetdir huzûr-ı âlînizde bulunmak şeref-i âlem-bâhâsından mehcûr oldum. Hulûluyla teşerrüf edilen îyd-i şerif-i mesâdet-redîf hissiyât-ı kalbiyyemi, teşekkürât-ı mahsûsamı arz u takdîme zerîa-ı hasene olmakla arz-ı tebrîkât ve bi’l-hassa teşekkürât-ı kalbiyye, ubûdiyyet-i tilmizânemi ref u i’lâma mücâseret eyledim. Lütfen tenezzülen kabul buyurun.

 

Dâi-i dâiminiz İsmail

 

Okunma 1003 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 26 Haziran 2017 16:09
0
0
0
s2smodern
Bu kategorideki diğerleri: « 15 Temmuz'un yıl dönümü için

........Kitaplarım........

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

© 2005 - 2019 İsmail Güleç